Regulamin korzystania z serwisu LaMarqueuse.pl

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej www.lamarqueuse.pl (serwis), a w tym zawierania i wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem tego serwisu. Regulamin stosuje się do towarów zakupionych wyłącznie za pośrednictwem serwisu, nie stosuje się Regulaminu do towarów zakupionych w salonach stacjonarnych La Marqueuse Sp. z o.o.  - Sprzedawcy.

2. Serwis jest prowadzony przez:
La Marqueuse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla M.ST. Warszawy pod numerem KRS 0000270478
Adres:ul. Okopowa 58/72
NIP 525-23-82-848, Regon 140804626
Telefon 48 22 531 45 65
e-mail: salon@lamarqueuse.pl

3. Warunkiem skorzystania z serwisu jest uprzednia akceptacja postanowień Regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad. Z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie należy zapoznać się przed złożeniem zamówienia. Złożenie zamówienia traktowane jest jako zgoda na przedstawione warunki.

4. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu świadczenia usług, wynikające z nieznajomości, bądź faktu nieprzestrzegania niniejszego regulaminu nie będą rozpatrywane.

1. Sklep internetowy Sprzedawcy przyjmuje zamówienia poprzez serwis www.lamarqueuse.pl. Treści zawarte w serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do negocjacji.

2. La Marqueuse zastrzega sobie prawo do zmiany towarów oraz cen towarów znajdujących się w ofercie serwisu oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili przyjęcia zamówienia przez  La Marqueuse.

3. Klient zobowiązany jest wypełnić formularz niezbędny do złożenia zamówienia prawidłowo, to jest uzupełniając wszystkie rubryki oraz podając dane zgodne ze stanem rzeczywistym, w przeciwnym razie La Marqueuse zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia

4. Klient jest związany ofertą zawartą w zamówieniu przez 7 dni.  Brak wpłaty  w  tym terminie skutkuje automatyczną anulacją zamówienia.

5. La Marqueuse potwierdzi Klientowi, poprzez przesłanie pocztą elektroniczną na adres wskazany w zamówieniu, otrzymanie zamówienia (potwierdzenie), przy czym potwierdzenie nie stanowi potwierdzenia przyjęcia oferty.
a) jeżeli potwierdzenie zostanie przesłane Klientowi w dniu roboczym pomiędzy godz. 8.00 a godz. 15.30 ofertę Klienta uważa się za złożoną w tym samym dniu,
b) jeżeli potwierdzenie zostanie przesłane Klientowi w innym czasie niż wskazane powyżej w pkt a) ofertę Klienta uważa się za złożoną w pierwszym dniu roboczym (tzn. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) następującym po dniu przesłania potwierdzenia.

6. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia z powodu fizycznego braku towaru w skutek równoległej sprzedaży w salonie stacjonarnym lub innych ważnych przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.

1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz nie zawierają kosztów przesyłki.

2. Klient uiszcza cenę za zamówione towary w sposób wskazany przy składaniu zamówienia - poprzez wykorzystanie form płatności wskazanych w serwisie.
Sklep honoruje cztery formy płatności:
a - opłata przy odbiorze – zapłata następuje gotówką, przy odbiorze przesyłki od kuriera. Sklep akceptuje tę formę płatności przy zamówieniu, którego  łączna wartość nie przekracza równowartości 15000 pln.
b - karta płatnicza - zamówienie jest realizowane po otrzymaniu  komunikatu o autoryzacji transakcji. Serwis, za pośrednictwem PayU, obsługuje karty: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
c - ePrzelew –  zamówienie jest realizowane po otrzymaniu komunikatu o pozytywnym zakończeniu transakcji.
d - przekaz/przelew - na rachunek sklepu w banku Santander Bank Polska S.A., nr konta Sprzedawcy:  17109018700000000117471949   
W tytule przelewu należy podać poprawny numer zamówienia i symbol zamówionego produktu – zamówienie jest realizowane niezwłocznie po odnotowaniu wpływu pieniędzy na rachunek.

3. W przypadku braku możliwości jednoznacznej identyfikacji Płatności z winy nieleżącej po stronie Sprzedawcy (w szczególności użyciu przez Kupującego niepoprawnego numeru zamówienia oraz symbolu produktu), Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Kupującego o tych powodach, wzywając jednocześnie Klienta do złożenia stosownych wyjaśnień w tym zakresie. W razie złożenia wyjaśnień, które w dalszym ciągu nie pozwalają na jednoznaczną identyfikację Płatności, Kupujący zobowiązuje się nie wnosić w stosunku do Sprzedawcy żadnych roszczeń wynikających z braku realizacji zamówienia.

1. La Marqueuse realizuje zamówienie w terminie podanym dla danego towaru w serwisie, liczonym w dniach roboczych. Termin ten to czas wykonania biżuterii i przygotowania do wysyłki, który należy powiększyć o czas dostawy. Jeżeli Klient złożył jednocześnie kilka zamówień na towary o różnym czasie wykonania, a które mają mu być dostarczone jedną (zbiorczą) przesyłką, zostaną one wysłane do Klienta łącznie po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego ze złożonych zamówień. 

 La Marqueuse wysyła zakupiony przez Państwa towar:

- po odnotowaniu wpływu pieniędzy na rachunek bankowy, jeśli formą płatności jest przelew bankowy 

- jeśli przesyłka jest płatna gotówką przy odbiorze od Kuriera

- w przypadku realizacji płatności za pośrednictwem PayU, po otrzymaniu komunikatu o autoryzacji transakcji

2. Do każdego zamówienia załączony jest dokument stwierdzający dokonanie transakcji, a w tym faktura VAT lub paragon fiskalny.

3. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.

4. Zamówienia realizowane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Koszty dostawy podane w serwisie dotyczą przesyłek na terenie kraju. Koszty i możliwość wysyłki do innych krajów uzgadniane są indywidualnie w zależności od miejsca docelowego. Sprzedawca może nie mieć możliwości realizacji zamówienia do wybranego kraju.

5. Przesyłka jest doręczana za pośrednictwem Kuriera wskazanego przez La Marqueuse – firma UPS.

6. Kurier doręcza przesyłkę w godzinach od 10 do 18, aby sprawdzić status swojej przesyłki, należy skorzystać ze strony www.ups.com wpisując numer listu przewozowego podanego w powiadomieniu emailiowym informujacym o zmianie statusu zamówienia na "Wysłane".

7. W momencie odebrania przesyłki Klient jest zobowiązany przed przyjęciem przesyłki, w obecności kuriera:
a) sprawdzić ogólny stan przesyłki i czy opakowanie nie jest naruszone,
b) jeżeli przesyłka jest naruszona należy sprawdzić czy zawartość jej jest zgodna z zamówieniem oraz czy towar nie jest uszkodzony. W razie uszkodzenia zakupionego towaru należy spisać protokół w obecności kuriera i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą, protokół jest podstawą do uznania reklamacji co do niezgodności towaru z Umową.

1. Prezentowane na stronach sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji towarów nie oddają ich rzeczywistej wielkości – mają jedynie charakter informacyjny. W przypadku biżuterii wiele wzorów wykonywanych jest ręcznie – poszczególne egzemplarze tego samego modelu, mogą nieznacznie różnić się między sobą.

2. Różnice w wyglądzie towarów wynikające z ustawień sprzętu komputerowego klienta (np. kolor towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.

1 Klient może anulować złożone zamówienie mailowo, wypełniając formularz w dziale „Zwroty”, lub składając oświadczenie na piśmie. Sprzedający potwierdzi Kupującemu fakt otrzymania takiego oświadczenia.  Nie można anulować zamówienia, które zostało już do Klienta wysłane.

2. Klient może w terminie 30 dni od otrzymania towaru, bez podania przyczyny odstąpić od umowy składając oświadczenie na piśmie, wysyłając maila lub wypełniając formularz w dziale "Zwroty". Termin zwrotu liczy się od dnia odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia zwrotu dostępny w linku: formularz zwrotu. Sprzedający potwierdzi Kupującemu fakt otrzymania takiego oświadczenia. Przepis ten nie dotyczy zamówień odbieranych przez Klienta w salonach stacjonarnych  La Marqueuse. Miejsce odbioru produktu skutkuje uznaniem, iż umowa sprzedaży zawarta zostaje w tym sklepie i nie będzie ona uważana za umowę zawieraną na odległość w rozumieniu przepisów prawa. W przypadku odbioru produktu w sklepie, za moment zawarcia umowy rozumie się przyjęcie towaru przez Klienta. Przed tą chwilą, Klient może zrezygnować z zakupu bez żadnych ujemnych konsekwencji.

3. W przypadku biżuterii z kamieniami szlachetnymi, przyjęcie zwrotu towaru musi być poprzedzone analizą przeprowadzoną przez rzeczoznawcę – gemmologa i jego pozytywną opinią.

4. Jednocześnie Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia,  w stanie niezmienionym, to jest:
a. Towar nie może nosić śladów użytkowania, powinien być z fabrycznym opakowaniem, opatrzony metką firmową, z certyfikatami. Do towaru należy dołączyć dokument potwierdzający zakup (paragon fiskalny, faktura VAT, karta gwarancyjna dokumentująca dokonanie zakupu lub inne).
b. cena, powiększona o koszty dostawy ( w przypadku dostawy płatnej), zostanie przelana na konto Klienta, z którego nastąpiła płatność lub do którego przypisana jest karta, po otrzymaniu wymaganych elementów przesyłki, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania oświadczenia. Sprzedający wstrzyma się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu od Kupującego.
c. Ze względu na  wygodę Kupującego  jak i bezpieczeństwo wysyłanych rzeczy, koszty przesyłki zwrotnej na terenie Polski pokrywa La Marqueuse. Przed nadaniem przesyłki należy skontaktować się ze Sprzedawcą  drogą mailową na adres salon@lamarqueuse.pl celem ustalenia szczegółów odbioru przesyłki. Przesyłek “za pobraniem” nie odbieramy.
d.Umowa jest uważana za niezawartą, a konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

5. La Marqueuse nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji dyspozycji wypłaty wynikłe po złożeniu do banku polecenia przelewu, jak również za opóźnienie będące następstwem podania przez Kupującego nieprawidłowych lub niekompletnych danych uniemożliwiających wykonanie przelewu bankowego. La Marqueuse zobowiązuje się poinformować Klienta o niekompletności danych uniemożliwiających wykonanie przelewu wzywając jednocześnie Klienta do złożenia stosownych wyjaśnień w tym zakresie. W razie złożenia wyjaśnień, które w dalszym ciągu nie pozwalają na wykonanie przelewu bankowego, Kupujący zobowiązuje się nie wnosić w stosunku do Sprzedawcy żadnych roszczeń wynikających z braku realizacji przelewu. La Marqueuse nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w spełnieniu świadczenia na rzecz Kupującego z innych przyczyn, nieleżących po stronie La Marqueuse.

6. Termin trzydziestodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia otrzymania przesyłki.

7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w wypadkach towarów o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, np. opatrzonych grawerem lub sprowadzonych na zamówienie.

8. La Marqueuse nie odpowiada za uszkodzenia towaru powstałe w transporcie dokonywanym na zlecenie Klienta.

9. Jeżeli Klient dokonuje zwrotu Towaru  nie spełniając tym samym wymogów skutecznego odstąpienia od umowy La Marqueuse zastrzega sobie prawo do odrzucenia zwrotu Towarów i odmowy zwrotu ceny lub do obciążenia użytkownika uzasadnionymi kosztami w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy.

1. W przypadku pojawienia się wad produktu w terminie 24 miesięcy od daty zakupu, w celu zgłoszenia reklamacji, należy wysłać go do firmy na adres:
La Marqueuse
Ul. Okopowa 58/72, lok. 0,58
01-042 Warszawa
Z dopiskiem „Reklamacja”
Gwarancja nie ogranicza, nie wyłącza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

2. Koszty przesyłki kurierskiej na terenie Polski pokrywa La Marqueuse o ile Klient skorzysta z usługi transportu oferowanej przez Sprzedawcę i skontaktuje się ze Sprzedawcą  drogą mailową na adres salon@lamarqueuse.pl celem ustalenia szczegółów odbioru przesyłki. W przypadku reklamacji z zagranicy koszt przesyłki do Polski pokrywa Klient.
Do przesyłki reklamacyjnej należy dołączyć kompletnie wypełniony formularz reklamacji dostępny na stronie serwisu w dziale „Reklamacje” lub w linku formularz reklamacji oraz dowód zakupu: np. paragon, faktura lub inne poświadczające dokonanie zakupu (np.kopia wyciągu bankowego, kopia wyciągu z karty)

3. W terminie 14 dni od dnia dostarczenia produktu Sprzedawcy  Klient otrzyma odpowiedź na zgłoszoną reklamację.

4.  W przypadku stwierdzenia wad wynikających z winy producenta, produkt według uznania Klienta zostanie naprawiony i odesłany Klientowi na koszt La Marqueuse albo wymieniony na nowy wolny od wad i przesłany Klientowi na koszt La Marqueuse lub jego cena zostanie zwrócona lub obniżona.

5. W razie stwierdzenia uszkodzeń, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności (wynikających z winy Klienta lub na skutek zdarzeń losowych w trakcie użytkowania, w szczególności zniszczenia mechaniczne, zarysowania oraz wszystkich pozostałych wyszczególnionych w gwarancji dołączonej do zakupionego towaru), La Marqueuse skontaktuje się z Klientem w celu poinformowania go o ewentualnych kosztach napraw.

6. Realizacja prawa do wymiany następuje po uprzedniej akceptacji mailowego zgłoszenia przez La Marqueuse. Wymiana na inny rozmiar będzie możliwa wyłącznie wówczas, jeżeli dany towar jest dostępny w takim  rozmiarze oraz gdy wymieniany towar nie nosi żadnych śladów użytkowania. La Marqueuse nie przyjmuje żadnych przesyłek wysłanych na jego koszt, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest spółka La Marqueuse (Sprzedawca). W celu wykonania płatności oraz realizacji wysyłki zakupionego produktu, dane osobowe Klienta mogą być udostępnione odpowiednio PayU S.A. lub firmie kurierskiej UPS

2. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klienta będącego osobą fizyczną przez La Marqueuse zawiera Polityka Prywatności, stanowiąca załącznik nr 1 do Regulaminu

 
Klauzula informacyjna

1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO, jest:

"LA MARQUEUSE" Sp. z o.o. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa
 
2. Administrator oświadcza, że nie powołał inspektora ochrony danych osobowych. W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o ich kierowanie do przedstawiciela Administratora: Urszuli Dmowskiej-Gęsiorek pod adresem: salon@lamarqueuse.pl
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są:
 1. - na podstawie udzielonej przez Państwa dobrowolnej zgody (art. 6 ust.1 lit. a) RODO) lub
 2. - ponieważ ich przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia dla Państwa działań przed zawarciem umowy oraz do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) lub
 3. - ponieważ ich przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. w celach marketingowych, w celu wywiązania się przez administratora z obowiązków nałożonych na niego przepisami prawa, (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  Państwa dane osobowe będą przetwarzane odpowiednio:
 1. - do czasu cofnięcia udzielonej zgody lub
 2. - do czasu zakończenia procesu sprzedaży, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych z umową z klientem oraz archiwizacji i celów podatkowych przez czas trwania umowy o świadczenie usług, chyba, że ich przetwarzanie będzie konieczne po czasie np. w celu dochodzenia roszczeń lub
 3. - do czasu ustania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
4. Dane osobowe będą przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
 1. - dostawcom usług z zakresu mediów społecznościowych, w tym Google LLC, Facebook Inc., Facebook Ireland Limited, Pinterest Europe Ltd, w zakresie niezbędnym do prowadzenia działań marketingowych i profilowania, tj. wykorzystania plików cookies, analizy zachowań użytkownika na stronie internetowej, kierowania spersonalizowanej reklamy,
 2. - dostawcom usług z zakresu IT, w tym dostawcom systemów informatycznych, w tym systemu do obsługi newsletter, w zakresie niezbędnym do zapewnienia ciągłości działania systemów informatycznych,
 3. - dostawcom usług płatności elektronicznych, w zakresie niezbędnym do obsługi płatności elektronicznych,
 4. - dostawcom usług transportowych, w zakresie niezbędnym do obsługi procesu wysyłki towaru,
 5. - dostawom usług PR w zakresie niezbędnym do prowadzenia działań marketingowych i profilowania,
 6. - dostawcom usług księgowych, kadrowych, prawnych, w zakresie niezbędnym do wykonania obowiązków nałożonych przepisami prawa
 7. - podwykonawcom w zakresie niezbędnym do realizacji zleconych im usług.
5. Dane osobowe są przetwarzane w sposób oparty na profilowaniu w celu wyświetlania Państwu dopasowanych do Państwa preferencji materiałów reklamowych. Nie stosujemy jednak tych mechanizmów do automatycznego podejmowania decyzji, czyli akcji, które miałyby mieć wpływ na dostępność i możliwość skorzystania przez Państwa z oferowanych przez nas usług.
6. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich poza Unią Europejską, do Google LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub Facebook Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki. W tym przypadku przekazywane dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z art. 46 ust. 3 pkt a RODO. Administrator danych wprowadził odpowiednie i właściwe zabezpieczenia, aby przekazywanie danych odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Mogą Państwo otrzymać kopię danych lub informację o miejscu udostępnienia danych.
7. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo żądania przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Podanie danych osobowych w związku z zawartą umową jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy przez Administratora. Podanie danych osobowych w związku z innymi celami jest dobrowolne i nie jest konieczne dla zawarcia i wykonywania umowy przez Administratora.
9. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.