Program lojalnościowy

Program lojalnościowy salonów stacjonarnych


Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie:

La Marqueuse - La Marqueuse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-042 przy ul. Okopowej 58/72

Uczestnik - Uczestnik Programu La Marqueuse, który w trybie opisanym w niniejszym Regulaminie otrzymał i podpisał kartę La Marqueuse oraz zaakceptował treść regulaminu.

Program - program lojalnościowy Kart Stałego Klienta, organizowany przez La Marqueuse, którego celem jest przyznawanie uprawnień wskazanych w regulaminie, z tytułu wartości zakupów dokonywanych przez Uczestników w salonach stacjonarnych La Marqueuse.

Karta - karta wydawana Uczestnikowi uprawniająca do uczestnictwa w programie.

Przywileje - świadczenia wskazane w regulaminie przyznawane przez La Marqueuse Uczestnikom, z tytułu udziału w programie.

Biżuteria - wyłącznie wyroby srebrne, złote i platynowe zakupione w salonie stacjonarnym La Marqueuse.

Punkt - punkt przyznawany Uczestnikowi w zamian za dokonane zakupy biżuterii w salonie La Marqueuse. Każde 100 PLN przeliczane jest na jeden punkt.

Salon - każdy ze stacjonarnych sklepów firmowych La Marqueuse.

Saldo punktowe - liczba punktów, które Uczestnik zbiera z tytułu zakupu biżuterii.

Zakup minimalny – zakup biżuterii na kwotę 1000 zł dokonany w salonie La Marqueuse.

2.1 Czas trwania programu jest nieokreślony.
2.2 La Marqueuse zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania programu, a także wprowadzenia zmian w zakresie przyznawanych Uczestnikom przywilejów.
2.3 Uczestnik akceptuje treść regulaminu poprzez skorzystanie po raz pierwszy z jednego z przywilejów opisanych w pkt. 4 regulaminu. Treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej La Marqueuse: www.lamarqueuse.pl

3.1 Uczestnikiem programu mogą stać się wyłącznie osoby pełnoletnie.
3.2 Warunkiem przystąpienia do programu jest:
• dokonanie minimalnego zakupu biżuterii
• odebranie i podpisanie karty
• zakwalifikowanie do udziału w programie.
3.3 Każdemu Uczestnikowi programu, dokonującemu kolejnego zakupu biżuterii przy użyciu karty, zostaną naliczone punkty które, po przekroczeniu opisanego w regulaminie salda, zostaną przeliczone i powiększą wysokość rabatu Uczestnika. 

Udział w programie zapewnia Uczestnikowi, wskazane poniżej przywileje:

4.1 Rabat w wysokości od 5% przy zakupie dowolnej biżuterii w salonie La Marqueuse, rabat nie dotyczy usług jubilerskich, zamówień specjalnych oraz zakupu za pośrednictwem serwisu internetowego.
4.2 Bezpłatne, bezterminowe czyszczenie biżuterii.
4.3 Bezpłatna zmiana rozmiaru i skracanie biżuterii w terminie jednego roku od daty zakupu, jeśli pozwolą na to warunki techniczne wyrobów.
4.4 Odnawianie biżuterii w terminie jednego roku od daty zakupu.
4.5 Bezterminowy przegląd biżuterii, jednakże nie obejmuje stwierdzonych nieprawidłowości.

• wyłącznie po uprzednim okazaniu w salonie karty
• jeżeli pozwolą na to warunki konstrukcyjne biżuterii

6.1. Zakup biżuterii objętej programem, wg. obowiązującego w dniu zakupu przelicznika, pozwala na uzyskanie punktów, przy spełnieniu warunków określonych w niniejszym regulaminie.
6.2. Jeden punkt ma wartość 100 pln.
6.3. Uczestnik powinien okazać kasjerowi kartę przed zapłatą za zakupioną biżuterię. Punkty są automatycznie naliczane i zapisywane w systemie po przyjęciu zapłaty za towar. Jeśli Uczestnik nie okaże swojej karty przed zakończeniem transakcji, punkty nie będą przyznane.
6.4. Aktualne saldo punktów może być podane na prośbę Uczestnika.
6.5. Zebranie 100 punktów powoduje przeliczenie punktów na rabat i zwiększenie rabatu o 1%. Limit rabatu, który można uzyskać z tytuł zakupów w salonie wynosi 10%.
6.6. Wymiana punktów powoduje zmniejszenie salda punktowego o wartość punktów niezbędnych do uzyskania 1% rabatu.

7.1. Każda karta posiada numer identyfikacyjny i może być używana wyłącznie przez uczestnika programu.
7.2. Karta ważna jest na czas nieokreślony. Termin ważności może być zmieniony przez Organizatora Programu.
7.3. W przypadku uszkodzenia lub kradzieży karty Uczestnik otrzyma w salonie duplikat karty. Wszystkie przywileje wraz z saldem punktowym zostaną przypisane na konto nowej karty. Karta poprzednia zostaje w systemie unieważniona.

8.1. Organizator Programu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w czasie trwania Programu. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej La Marqueuse: www.lamarqueuse.pl
8.2. Organizator Programu zastrzega sobie prawo zakończenia Programu w każdym czasie w terminie 15 dni od ogłoszenia takiej informacji na stronie internetowej. Wszystkie przywileje i salda punktowe tracą ważność.
8.3. Jakiekolwiek uprawnienia wynikające z Programu nie mogą być wymieniane na ekwiwalent pieniężny ani inne świadczenia, nie mogą być przeniesione na osoby trzecie, nie łączą się z innymi promocjami.
8.4. Jakiekolwiek naruszenie przez Uczestnika zasad Programu, określonych w niniejszym regulaminie, powoduje utratę przywilejów i zebranych punktów, utratę ważności karty Uczestnika.
8.5. Niniejszy regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego.