Program lojalnościowy

Program lojalnościowy salonów stacjonarnych

1. Definicje
Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie:

La Marqueuse - La Marqueuse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-042 przy ul. Okopowej 58/72

Uczestnik - Uczestnik Programu La Marqueuse, który w trybie opisanym w niniejszym Regulaminie otrzymał i podpisał kartę La Marqueuse oraz zaakceptował treść regulaminu.

Program - program lojalnościowy Kart Stałego Klienta, organizowany przez La Marqueuse, którego celem jest przyznawanie uprawnień wskazanych w regulaminie, z tytułu wartości zakupów dokonywanych przez Uczestników w salonach stacjonarnych La Marqueuse.

Karta - karta wydawana Uczestnikowi uprawniająca do uczestnictwa w programie.

Przywileje - świadczenia wskazane w regulaminie przyznawane przez La Marqueuse Uczestnikom, z tytułu udziału w programie.

Biżuteria - wyłącznie wyroby srebrne, złote i platynowe zakupione w salonie stacjonarnym La Marqueuse.

Punkt - punkt przyznawany Uczestnikowi w zamian za dokonane zakupy biżuterii w salonie La Marqueuse. Każde 100 PLN przeliczane jest na jeden punkt.

Salon - każdy ze stacjonarnych sklepów firmowych La Marqueuse.

Saldo punktowe - liczba punktów, które Uczestnik zbiera z tytułu zakupu biżuterii.

Zakup minimalny – zakup biżuterii na kwotę 1000 zł dokonany w salonie La Marqueuse.

2. Zasady ogólne.

2.1 Czas trwania programu jest nieokreślony.
2.2 La Marqueuse zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania programu, a także wprowadzenia zmian w zakresie przyznawanych Uczestnikom przywilejów.
2.3 Uczestnik akceptuje treść regulaminu poprzez skorzystanie po raz pierwszy z jednego z przywilejów opisanych w pkt. 4 regulaminu. Treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej La Marqueuse: www.lamarqueuse.pl

3. Warunki przystąpienia do Programu La Marqueuse.

3.1 Uczestnikiem programu mogą stać się wyłącznie osoby pełnoletnie.
3.2 Warunkiem przystąpienia do programu jest:
• dokonanie minimalnego zakupu biżuterii
• odebranie i podpisanie karty
• zakwalifikowanie do udziału w programie.
3.3 Osoba, która spełni powyższe warunki, zostanie zakwalifikowana do udziału w programie w podstawowym zakresie, a jeżeli pierwszy zakup wyniesie 7.000 zł lub więcej, zostanie zakwalifikowana do udziału w programie o poszerzonym zakresie.
3.4 Każdemu Uczestnikowi programu, dokonującemu kolejnego zakupu biżuterii przy użyciu karty, zostaną naliczone punkty które, po przekroczeniu opisanego w regulaminie salda, zostaną przeliczone i powiększą wysokość rabatu Uczestnika oraz zakres przysługujących mu przywilejów.

4. Przywileje.

Udział w programie w podstawowym zakresie, zapewnia Uczestnikowi, wskazane poniżej przywileje:

4.1 Rabat w wysokości od 5% przy zakupie dowolnej biżuterii w salonie La Marqueuse, rabat nie dotyczy usług jubilerskich, zamówień specjalnych oraz zakupu za pośrednictwem serwisu internetowego.
4.2 Bezpłatne, bezterminowe czyszczenie biżuterii.
4.3 Bezpłatna zmiana rozmiaru, przedłużanie i skracanie biżuterii w terminie jednego roku od daty zakupu, jeśli pozwolą na to warunki techniczne wyrobów.
4.4 Odnawianie biżuterii w terminie jednego roku od daty zakupu.
4.5 Bezterminowy przegląd biżuterii, jednakże nie obejmuje stwierdzonych nieprawidłowości.

Udział w programie w rozszerzonym zakresie, zapewnia uczestnikowi, wskazane poniżej przywileje:
4.6 Rabat w wysokości od 10% przy zakupie dowolnej biżuterii w salonie La Marqueuse, rabat nie dotyczy usług jubilerskich, zamówień specjalnych oraz zakupu za pośrednictwem serwisu internetowego.
4.7 Bezpłatne, bezterminowe czyszczenie biżuterii.
4.8 Bezpłatna zmiana rozmiaru, przedłużanie i skracanie biżuterii w terminie dwóch lat od daty zakupu, jeśli pozwolą na to warunki konstrukcyjne wyrobów.
4.9 Odnawianie biżuterii w terminie dwóch lat od daty zakupu.
4.10 Bezterminowy przegląd biżuterii, jednakże nie obejmuje stwierdzonych nieprawidłowości.

5. Skorzystanie z przywileju jest możliwe:

• wyłącznie po uprzednim okazaniu w salonie karty
• jeżeli pozwolą na to warunki konstrukcyjne biżuterii

6. Gromadzenie i wymiana punktów.

6.1. Zakup biżuterii objętej programem, wg. obowiązującego w dniu zakupu przelicznika, pozwala na uzyskanie punktów, przy spełnieniu warunków określonych w niniejszym regulaminie.
6.2. Jeden punkt ma wartość 100 pln.
6.3. Uczestnik powinien okazać kasjerowi kartę przed zapłatą za zakupioną biżuterię. Punkty są automatycznie naliczane i zapisywane w systemie po przyjęciu zapłaty za towar. Jeśli Uczestnik nie okaże swojej karty przed zakończeniem transakcji, punkty nie będą przyznane.
6.4. Aktualne saldo punktów może być podane na prośbę Uczestnika.
6.5. W przypadku programu o podstawowym zakresie każdorazowe zebranie 12 punktów powoduje przeliczenie punktów na rabat i zwiększenie rabatu o 1%. Po przekroczeniu rabatu 10% Uczestnik zostaje zakwalifikowany do Programu o rozszerzonym zakresie.
6.6. W przypadku Programu o rozszerzonym zakresie każdorazowe zebranie 100 punktów powoduje przeliczenie punktów na rabat i zwiększenie rabatu o 1%. Limit rabatu, który można uzyskać z tytuł zakupów w salonie wynosi 15%.
6.7. Wymiana punktów powoduje zmniejszenie salda punktowego o wartość punktów niezbędnych do uzyskania 1% rabatu.

7. Karta La Marqueuse

7.1. Każda karta posiada numer identyfikacyjny i może być używana wyłącznie przez uczestnika programu.
7.2. Karta ważna jest na czas nieokreślony. Termin ważności może być zmieniony przez Organizatora Programu.
7.3. W przypadku uszkodzenia lub kradzieży karty Uczestnik otrzyma w salonie duplikat karty. Wszystkie przywileje wraz z saldem punktowym zostaną przypisane na konto nowej karty. Karta poprzednia zostaje w systemie unieważniona.

8. Postanowienia końcowe.

8.1. Organizator Programu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w czasie trwania Programu. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej La Marqueuse: www.lamarqueuse.pl
8.2. Organizator Programu zastrzega sobie prawo zakończenia Programu w każdym czasie w terminie 15 dni od ogłoszenia takiej informacji na stronie internetowej. Wszystkie przywileje i salda punktowe tracą ważność.
8.3. Jakiekolwiek uprawnienia wynikające z Programu nie mogą być wymieniane na ekwiwalent pieniężny ani inne świadczenia, nie mogą być przeniesione na osoby trzecie, nie łączą się z innymi promocjami.
8.4. Jakiekolwiek naruszenie przez Uczestnika zasad Programu, określonych w niniejszym regulaminie, powoduje utratę przywilejów i zebranych punktów, utratę ważności karty Uczestnika.
8.5. Niniejszy regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego.