Program lojalnościowy sklepu on-line

1. Definicje
Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie:

La Marqueuse - La Marqueuse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-042 przy ul. Okopowej 58/72

Uczestnik - Uczestnik Programu La Marqueuse, który zarejestrował się w serwisie www.lamarqueuse.pl jako Klient oraz zaakceptował treść regulaminu.

Program - program lojalnościowy, organizowany przez La Marqueuse, którego celem jest przyznawanie uprawnień z tytułu wartości zakupów on-line, dokonywanych przez Uczestnika w serwisie www.lamarqueuse.pl

Punkt - punkt przyznawany Uczestnikowi w zamian za dokonane zakupy w serwisie www.lamarqueuse.pl. Każde 100 PLN przeliczane jest na 100 punktów.

Serwis - sklep internetowy www.lamarqueuse.pl

Saldo punktowe - liczba punktów, które Uczestnik zbiera z tytułu zakupów on-line w Serwisie

2. Zasady ogólne.

2.1 Czas trwania programu jest nieokreślony.
2.2 La Marqueuse zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania programu, a także wprowadzenia zmian w zakresie przyznawanych Uczestnikom przywilejów.
2.3 Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu. Przyjmuje się, że Uczestnik akceptuje treść regulaminu po przez skorzystanie po raz pierwszy z przywilejów opisanych w pkt. 5 regulaminu. Treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej La Marqueuse www.lamarqueuse.pl

3. Warunki przystąpienia do Programu La Marqueuse.

3.1 Uczestnikiem programu mogą stać się wyłącznie osoby pełnoletnie.
3.2 Warunkiem przystąpienia do programu jest zarejestrowanie w Serwisie www.lamarqueuse.pl oraz dokonanie zakupów on-line.

4. Uzyskiwanie punktów.

Udział w programie oraz dokonywanie zakupów on-line w serwisie La Marqueuse, umożliwia Uczestnikowi gromadzenie punktów z tytułu dokonanych zakupów.

4.1. Jeden punkt ma wartość 1 pln.
4.2. Punkty są automatycznie naliczane i zapisywane w systemie po przyjęciu zapłaty za towar i pomyślnym zamknięciu transakcji. Jeśli Uczestnik anuluje zamówienie lub dokona jego zwrotu, system anuluje punkty z tytułu tego zakupu.
4.3. Aktualne saldo punktów dostępne jest w panelu Klienta.

5. Wymiana punktów.

5.1. Przy dokonywaniu zakupów, Uczestnik może wymienić punkty na rabat. Za każde 100 pkt. Uczestnik otrzyma 5 Pln  rabatu od aktualnej kwoty zakupów w koszyku.
5.2. Wymiana punktów powoduje zmniejszenie salda punktowego o wartość punktów wykorzystanych do uzyskania rabatu. Klient każdorazowo decyduje o zamiarze i ilości punktów jakie chce wykorzystać przy zakupie.
5.3. Limit punktów, które można wymienić z tytuł zakupów on-line wynosi 20% wartości bieżącego koszyka.
5.4. Ważność punktów wygasa po 365 dniach od transakcji za które zostały przyznane. System każdorazowo poinformuje Uczestnika o tym fakcie 60 dni przed datą wygaśnięcia ważności punktów.

6. Postanowienia końcowe.

6.1. Organizator Programu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w czasie trwania Programu. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej La Marqueuse: www.lamarqueuse.pl
6.2. Organizator Programu zastrzega sobie prawo zakończenia Programu w każdym czasie w terminie 15 dni od ogłoszenia takiej informacji na stronie internetowej. Wszystkie przywileje i salda punktowe tracą ważność.
6.3. Jakiekolwiek uprawnienia wynikające z Programu nie mogą być wymieniane na ekwiwalent pieniężny ani inne świadczenia, nie mogą być przeniesione na osoby trzecie.
6.4. Niniejszy regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego.